Cigarettrökning och kiseldioxidexponering som bestämmningsfaktorer för utvecklingen av reumatoid artrit.

Sammanfattning. Författare Patrik Stolt.

 

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun, inflammatorisk sjukdom med oklara bakomliggande orsaker. Den här avhandlingen är baserad på hypotesen att det finns en länk mellan luftvägsexponering och utvecklingen av RA. Exponering för cigarettrök och kiseldioxid valdes som studieobjekt för miljöexponeringar, vilka tidigare har visats sig vara troliga, men inte fullt belysta, riskfaktorer för RA.

 

Den största delen av analysen baserades på en populationsbaserad fall-kontroll studie, bestående av en population, 18-70 år gamla, i Sverige. Ett fall definierades som en person i studiebasen med nyligen utvecklad RA, definierad enligt American College of Rheumatology’s kriterium. Kontroller valdes slumpmässigt från studiebasen baserat på ålder, kön och bostadsort. Rökvanor, exponering för kiseldioxid, HLD-DR shared epitope (SE) gener, reumatoid faktor (RF) och antikroppar mot cykliska citrullinerade peptider (anti-CCP) analyserades.

 

Jämförelser gjordes mellan rökare och icke-rökare, mellan män som exponerats och inte exponerats för kiseldioxid, mellan bärare av SE gener och personer utan SE gener och mellan personer med olika kombinationer av rökvanor och SE gener och icke-rökare utan SE gener. Jämförelser inkluderade den övergripande risken för RA, och RA med olika RF samt anti-CCP status, genom att kalkylera odds ration (OR) med 95 procentigt konfidensintervall ( 95 % CI).  

 

Rökare hade en ökad risk för RF+ och anti-CCP+, men inte RF-, eller anti-CCP-, RA. Bärare av SE gener och kiseldioxidexponerade män hade en ökad risk för anti-CCP+, men inte anti-CCP-, RA. Den ökade risken för RA kopplad till rökning, som måste vara under en lång tid, men med låg intensitet, ökade med ökande kumulativ dos av rökning och kvarstod flera år efter rökslut. Rökning observerades vara länkat till förekomst av citrullin i lungceller.

 

Bevis för en interaktion mellan rökning och SE gener, och resultat kompatibla med, men inte avgörande för, en interaktion mellan rökning och kiseldioxidexponering, i utvecklingen av RA, kunde observeras. Den här avhandlingen demonstrerar att luftvägsexponering kan associeras med ökad risk att utveckla RA samt att den kopplingen kan vara länkad till RA-relaterade antikroppar och påverkas av genotyp.

 

(Översatt av Malin Udén.)

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.