Risken att utveckla reumatoid artrit: epidemiologiska studier om samband socioeconomisk status, psykosocial arbetsrelaterad stress samt rökning.

Sammanfattning. Författare Camilla Bengtsson

 

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, inflammatorisk sjukdom. Kunskapen om genetiska orsaker ökar snabbt, men information om omgivningsfaktorer som orsakar RA är begränsad. Syftet med denna avhandling var att bidra till bättre kunskap om sjukdomens etiologi genom att undersöka sambandet mellan RA och socioekonomisk status, psykosocial stress i arbetet och rökning. Ett ytterligare syfte var att utreda deltagande/icke-deltagande samt sent deltagande i en stor befolkningsbaserad fall-kontrollstudie (1931 fall, 2214 kontroller) med incidenta RA-fall, kallad EIRA.

           

Avhandlingen baseras på data från EIRA, där befolkningen i åldern 18-70 år i delar av Sverige studerades. Ett fall definierades som en person i studiebasen med nydiagnosticerad RA enligt American College of Rheumatology kriterierna. Kontroller valdes slumpmässigt ur studiebasen, med hänsyn tagen till ålder, kön och bostadsort. Fall och kontroller besvarade ett frågeformulär avseende bland annat information om socioekonomisk status, psykosocial stress i arbetet och rökning.

 

Svarsfrekvensen var 96% bland fallen och 82% bland kontrollerna. Dessutom togs ett blodprov för analyser av reumatoid faktor (RF) och HLA-DRB1 shared epitope (SE) alleler. För att kunna studera möjliga selektionsfel i EIRA, inhämtades sociodemografisk information från register hos Statistiska Centralbyrån för alla identifierade fall och kontroller.

          

  Enligt resultaten i avhandlingen, var låg socioekonomisk status (låg formell utbildning respektive låg yrkesklass) associerat med ökad risk för RA. Denna ökade risk var mer uttalad för RF positiv RA jämfört med RF negativ RA. Vidare var låg kontroll, en markör för psykosocial stress i arbetet, associerat med en ökad risk att utveckla RA. Ingen större skillnad observerades avseende RF status.

 

Cigarettrökare hade en ökad risk att utveckla RF positiv RA, men inte RF negativ RA. Denna ökade risk uppstod efter lång duration men efter måttlig intensitet av rökning, och kvarstod flera år efter avslutad rökning. Dessutom observerades en slående gen-miljöinteraktion mellan rökning och HLA-DRB1 SE alleler för RF positiv RA, men inte alls för RF negativ RA.

 

En metodstudie visade att det höga deltagandet i EIRA varit stabilt under en tioårsperiod, vilket är i kontrast till det sjunkande deltagande som har noterats i epidemiologiska studier på senare tid. Både det höga deltagandet och resultaten från en bortfallsanalys, tyder på att selektionsfel på grund av icke-deltagande förmodligen är av mindre betydelse i EIRA och resultaten i denna avhandling är sannolikt endast marginellt påverkade till följd av denna källa till systematiska fel.

 

Vidare observerades att inklusion av rök- och yrkesklassdata från dem som svarat sent inte förändrade resultaten jämfört med resultat baserade på enbart dem som svarat tidigt. Flera påminnelser för att inkludera dem som är motvilliga eller svåra att nå i epidemiologiska studier bör kanske därför vägas mot kostnader och ansträngningar för att inkludera dessa individer.

          

  Sammanfattningsvis, visar resultaten i denna avhandling att socioekonomisk status och psykosocial stress i arbetet sannolikt påverkar risken att insjukna i RA. Analyserna av rökningen indikerar att effekten av rökningen är komplex, långsam eller försenad. Den slående gen-miljöinteraktionen mellan rökning och HLA-DRB1 genotyper för RF positiv RA, men inte RF negativ RA, antyder att vi endast är i början av en ny era där det är möjligt att utreda de komplexa interaktionerna mellan olika omgivnings- och genetiska riskfaktorer och dessutom att förstå vilka biologiska mekanismer som uppstår av olika gen-miljökombinationer.       

 

Artiklar inkluderade i avhandlingen

 

Socioeconomic status and the risk of developing rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA study.

Bengtsson C, Nordmark B, Klareskog L, Lundberg I, Alfredsson L; EIRA Study Group. Ann Rheum Dis. 2005 Nov;64(11):1588-94. Epub 2005 Apr 20.

 

Psychosocial Stress at Work and the Risk of Developing Rheumatoid Arthritis: Results from the Swedish EIRA Study.

Bengtsson C, Theorell T, Klareskog L, Alfredsson L. Psychother Psychosom. 2009 Mar 24;78(3):193-194. [Epub ahead of print]

 

Quantification of the influence of cigarette smoking on rheumatoid arthritis: results from a population based case-control study, using incident cases.
Stolt P, Bengtsson C, Nordmark B, Lindblad S, Lundberg I, Klareskog L, Alfredsson L; EIRA study group. Ann Rheum Dis. 2003 Sep;62(9):835-41. Review.

 

A gene-environment interaction between smoking and shared epitope genes in HLA-DR provides a high risk of seropositive rheumatoid arthritis.

Padyukov L, Silva C, Stolt P, Alfredsson L, Klareskog L. Arthritis Rheum. 2004 Oct;50(10):3085-92.

 

Evaluation of participation and nonparticipation in a population-based case-control study of rheumatoid arthritis.

Bengtsson C, Berglund A, Serra M-L, Nise L, Nordmark B, Klareskog L, Alfredsson L, The EIRA study group. Submitted.

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.